OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ProTebe s.r.o.
se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6
identifikační číslo: 241 51 131
DIČ: CZ24151131
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , spisová značka: C 183352 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cockyprotebe.cz


1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ProTebe s.r.o., se sídlem  Slavníkova  2357/9,  169  00  Praha  6,  identifikační  číslo:  241  51  131  ,  zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , spisová značka: C 183352 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  vzniklé v souvislosti  nebo  na  základě  kupní  smlouvy  (dále  jen  „kupní  smlouva“)  uzavírané  mezi prodávajícím  a jinou   fyzickou  osobou   (dále   jen   „kupující“)  prostřednictvím  internetového obchodu  prodávajícího.  Internetový  obchod  je prodávajícím  provozován  na  webové  stránce umístněné na internetové adrese www.cockyprotebe.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4.   Ustanovení  obchodních   podmínek   jsou   nedílnou   součástí   kupní   smlouvy.  Kupní   smlouva a obchodní  podmínky  jsou  vyhotoveny v  českém jazyce.  Kupní  smlouvu  lze  uzavřít  v českém jazyce.


1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.   Na  základě  registrace  kupujícího  provedené  na  webové  stránce  může  kupující  přistupovat do svého   uživatelského  rozhraní.   Ze svého   uživatelského  rozhraní   může   kupující   provádět objednávání  zboží  (dále  jen  „uživatelský  účet“).  V případě,  že  to  webové  rozhraní  obchodu umožňuje,  může  kupující  provádět  objednávání  zboží  též  bez  registrace  přímo  z webového rozhraní obchodu.


2.2.   Při  registraci  na  webové  stránce  a  při  objednávání  zboží  je kupující  povinen  uvádět  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6.   Kupující  bere  na  vědomí,  že  uživatelský účet  nemusí  být  dostupný  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2.   Webové rozhraní obchodu  obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace  o  nákladech  spojených  s  balením  a  dodáním  zboží  uvedené  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.   Pro  objednání  zboží  vyplní  kupující  objednávkový  formulář  ve webovém  rozhraní  obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


3.4.1. objednávaném  zboží  (objednávané  zboží  „vloží“  kupující  do  elektronického  nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a


3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


3.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


3.6.  Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


3.7.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,  a  to  na  adresu  elektronické pošty  kupujícího  uvedenou  v uživatelském rozhraní  či  v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.8.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.9.   Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.


3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím  zasláno  kupujícímu  elektronickou  poštou,  a  to  na  adresu  elektronické  pošty kupujícího.


3.11. V  případě, že  některý z  požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.


3.13. Kupující souhlasí  s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  kupní  smlouvy.
Náklady   vzniklé   kupujícímu   při   použití   komunikačních   prostředků   na   dálku   v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


v hotovosti;


v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;


bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900163525/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);


bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY s.r.o.;


bezhotovostně platební kartou platebního systému GOPAY s.r.o.;


4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.


4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


4.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.5.   V případě  bezhotovostní  platby  je  kupující  povinen  uhrazovat  kupní  cenu  zboží  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.6.   Prodávající  je  oprávněn,  zejména  v případě,  že  ze  strany  kupujícího  nedojde  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1.   Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na adresu:
Oční optika
Lidická 154
386 01 Strakonice

nebo e-mailovou adresu: info@cockyprotebe.cz

Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který se Vám zobrazí po rozkliknutí níže uvedeného odkazu. Přijetí oznámení o odstoupení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Aby byla dodržena 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.5.2.   Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.5.3.   Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit;
d) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel
před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.4.   Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží nám můžete vrátit osobně do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na některém z výdejních míst, a to:

Oční optika
Lidická 154
386 01 Strakonice
PO - PÁ: 8:00 - 17:00
SO 8:00 - 11:00

nebo

Oční optika
Neumannova 18
383 01 Prachatice
PO - PÁ: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00

A pokud nemáte poblíž výdejní místo, zboží prosím zašlete do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu:

Oční optika
Lidická 154
386 01 Strakonice

Zboží prosím nezasílejte na dobírku.

Vrácené   zboží   musí   být   nepoškozené,   neopotřebené   a   neznečištěné.   K   vrácenému   zboží doporučujeme přiložit:
kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující
koupi zboží;
písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak). Do vyjádření uveďte
případně adresu pro doručování, telefon a e-mail.
Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení
od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5.   Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny; nezasíláme peníze zpět složenkou. Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši doručovací adresu hradíte Vy, a to i v případě,
že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6.   Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy Vám byl zaslán na email spolu s potvrzením objednávky nebo jej naleznete na těchto obchodních podmínek ke stažení.
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1.   V případě,  že je způsob  dopravy  smluven  na  základě  zvláštního  požadavku  kupujícího,  nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2.   Je-li   prodávající   podle   kupní   smlouvy   povinen   dodat   zboží   na   místo   určené   kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,  než  bylo  uvedeno  v objednávce,  je  kupující  povinen  uhradit  náklady  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
7.   REKLAMAČNÍ ŘÁD


7.1.   Tento   reklamační   řád   upravuje   způsob   a   podmínky   reklamace   vad   zboží   zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu http://www.cockyprotebe.cz/ od naší společnosti.


7.2.   Za jaké vady zboží odpovídáme? Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:


7.2.1. má vlastnosti, které mezi námi  byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;


7.2.2. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a


7.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5. těchto Obchodních podmínek (Odstoupení od kupní smlouvy).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době.7.3.   Jaká je záruční doba?


U spotřebního zboží činí záruční doba obecně dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.


Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.


7.4.   Jaká práva z vadného plnění máte?

V  případě,  že  se  v  průběhu  záruční  doby  vyskytne  vada  zboží,  pro  kterou  nemůže  být  Vámi zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad.
7.5.   Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

a) jste o vadě před převzetím věci věděli;

b) jste vadu sami způsobili;

c) uplynula záruční doba.Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

a) opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;

b) vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.7.6.    Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
pro rychlejší vyřízení reklamace zajděte prosím se zbožím na některé z výdejních míst, a to:

Oční Svět – oční optika
Lidická 154
386 01 Strakonice
PO - PÁ: 8:00 - 17:00
SO 8:00 - 11:00

Oční optika
Neumannova 18
383 01 Prachatice
PO - PÁ: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Pokud nemáte poblíž výdejní místo, reklamované zboží prosím doručte na doručovací adresu: Oční optika
Lidická 154
386 01 Strakonice

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena,
nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.


8.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží


8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


8.4.   Prodávající  je  oprávněn  k  prodeji  zboží  na  základě  živnostenského  oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.5.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1.   Ochrana   osobních   údajů   kupujícího,   který  je   fyzickou   osobou,   je   poskytována  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


9.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


9.3.   Kupující  souhlasí  se zpracováním osobních  údajů  prodávajícím, a  to  pro  účely realizace práv a povinností  z kupní  smlouvy  a  pro  účely  vedení  uživatelského  účtu.  Nezvolí-li  kupující  jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při  objednávce  provedené  z webového  rozhraní  obchodu)  uvádět  správně  a pravdivě  a že  je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


9.5. Zpracováním  osobních  údajů  kupujícího  může  prodávající  pověřit  třetí  osobu,  jakožto zpracovatele.   Kromě   osob   dopravujících   zboží   nebudou   osobní   údaje   prodávajícím   bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


9.6.   Osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


9.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Kupující  souhlasí  se  zasíláním  informací  souvisejících  se  zbožím,  službam i  nebo  podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy,  musí  být  doručena  poštou  formou  doporučeného  dopisu,  není-li  v kupní  smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.


11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.


11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud  vztah  založený  kupní  smlouvou  obsahuje  mezinárodní  (zahraniční)  prvek,  pak  strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních  ustanovení.  Změny  a   doplňky  kupní   smlouvy  či obchodních  podmínek   vyžadují písemnou formu.


12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ProTebe s.r.o., Slavníkova 2357/9, 16900
Praha , adresa elektronické pošty info@cockyprotebe.cz, telefon +420 725 591 742 .V Praze dne 6.3.2017

FormulářA pro odstoupení od smlouvy formát  doc zde a  pdf zde


Kontaktní čočky

Příslušenství

Heuréka - Ověřeno zákazníky